A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.

Általános Szerződési Feltételek

A CabrillaTeam Kft.
Általános Szerződési Feltételei (a továbbiakban: „ÁSZF”)

Cégadatok:

A szolgáltató neve: CabrillaTeam Kft.

A szolgáltató székhelye: 1162 Budapest, Állás u. 40. (Ügyfeleket nem fogad)

A szolgáltató elérhetősége +36 706043803 +36706043809

A szolgáltatót nyilvántartásba vevő hatóság Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság

Adószám: 14541139-2-42.

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iiparkamara

Tárhelyszolgáltató: MediaCenter Hungary Kft.

Székhelye, 6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II/6

E-mail címe: mediacenter@mediacenter.hu


1. Az ÁSZF alkalmazása
1.1 A CabrillaTeam Kft. (székhelye: 1162 Budapest, Állás u. 40. (Ügyfeleket nem fogad)
cégjegyzékszáma: 01-09-908538, adószáma: 14541139-2-42, a 
továbbiakban: „Szállító”) jelen ÁSZF alapján köteles a szerződésben 
meghatározott árut, szolgáltatást (a továbbiakban: „Áru”) a kikötött későbbi 
időpontban vagy időszakban a vele szerződő félnek (a továbbiakban: „Vevő”) 
átadni, a Vevő pedig köteles az Árut átvenni és az árát a Szállító által kiállított 
számla alapján megfizetni. A Szállító szállításai és szolgáltatásai a jelen ÁSZF 
alapján teljesülnek, hacsak a Vevővel más írásbeli megállapodás nem 
születik. Amennyiben a Vevőnek saját általános szerződési feltételei vannak, 
az esetben is a jelen ÁSZF az alkalmazandó.
2. A szállítási szerződés létrejötte és módosítása
2.1. A Vevő a megvásárolni kívánt terméket árajánlat alapján írásban rendelheti 
meg. A rendelés történhet fax, levél útján vagy e-mail-ben. A 
megrendelésben a Vevőnek meg kell jelölnie a megrendelés tárgyát, így a 
megvásárolni kívánt Áru típusát, cikkszámát, mennyiségét, minőségét, árát, 
valamint a fizetési feltételeket. Kétség esetén a megrendelés kiegészítése 
kérhető a Vevőtől.
2.2. Amennyiben a megrendelés értéke az 1.000.000,-Ft nettó összeget 
meghaladja, a megrendelés teljesítését a Szállító kizárólag akkor köteles 
megkezdeni, amikor a megrendelést a Vevő levél útján cégszerű aláírással 
ellátva megerősíti.
2.3. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre, a visszaigazolás 
szerinti tartalommal. A visszaigazolás írásban történik, fax, levél útján vagy emailen. 
2.4. A szerződés módosítására a szerződés létrejöttére előírt rendelkezések 
szerint kerülhet sor.
2.5. Amennyiben a Vevő a szerződéstől annak létrejöttét követő 5 napon belül 
eláll, meghiúsulási kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a 
nettó megrendelési érték 5 %-a. Amennyiben a Vevő a szerződéstől, annak 
létrejöttét követő 6. naptól a szállítás teljesítéséig áll el, meghiúsulási 
kötbérfizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke a nettó megrendelési 
érték 10 %-a, továbbá köteles a Szállító ebből eredő, a kötbér által nem 
fedezett kárát, így különösen a beszerzéssel vagy annak lemondásával 
felmerült költségeket, az elmaradt hasznot, valamint a megrendelés 
teljesítésével kapcsolatos egyéb igazolt költségeket, így különösen az 
ügyintézés költségét megtéríteni. A kártérítés mértéke ebben az esetben nem 
haladhatja meg a megrendelési értéket. A szállítás teljesítését követően a 2
Vevő a szerződéstől nem állhat el, és köteles a szerződés szerinti teljes 
vételár megfizetésére.
3. Szállítási határidő
3.1. A Szállító a részszállítás jogát fenntartja.
3.2. A Szállító mindent megtesz azért, hogy az eredetileg vállalt szállítási határidőt 
megtartsa. Amennyiben a szállítási késedelem több mint 15 munkanap az 
eredeti időponthoz képest, úgy bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni.
3.3. Amennyiben a megrendelt Áru feliratozást tartalmaz, az ajánlatban szereplő 
szállítási határidő a nyomatterv jóváhagyását követő napon kezdődik. 
4. Átadás-átvétel
4.1. Az Áru átadás-átvétele a Szállító telephelyén, vagy az általa megadott címen 
történik, illetve a Vevő ez irányú kifejezett kérése esetén történhet a Vevő 
telephelyén is. A szállítási költségek viselésére a felek megállapodása az 
irányadó. 
4.2. A Vevő köteles az Árut határidőben átvenni, a késedelmes átvételből eredő 
károkért felelősséggel tartozik. 
4.3. A Vevő köteles az Áru átvételekor szemrevételezéssel észlelhető minőségi és 
mennyiségi kifogásait megtenni. Amennyiben a Vevő nem élt kifogással, a 
felek a számlán, illetve a szállítólevélen szereplő tételeket tekintik 
hiánytalanul átadottnak. Ez után a Vevő csak az ún. rejtett hiba miatt élhet 
minőségi kifogással az Áruval kapcsolatban.
5. Árak és fizetési feltételek
5.1. Az árajánlatban szereplő árak – ha maga az ajánlat eltérő ajánlati kötöttségi 
időt nem határoz meg - az ajánlat megküldésétől számított 1 héten belüli 
elfogadás esetén kötelezik a Szállítót.
5.2. Az árajánlat kizárólag az abban szereplő tételekre és költségekre vonatkozik, 
az ajánlatban nem szereplő, de a Vevő által igényelt tételek (pl.: gyártás előtti 
minta) költségei a Vevőt terhelik.
5.3. Ha a Szállító az ajánlatban az árat meghatározott devizaárfolyamhoz köti, 
vagy meghatározott devizaárfolyamig érvényesen adja, és a számla 
kiállításának időpontjában a devizaárfolyam az ajánlatban kikötött árfolyamot 
több mint 3 %-kal meghaladja, Szállító egyoldalúan, a Vevő hozzájárulása 
nélkül jogosult a számla összegét a devizaárfolyam emelkedésének a 3 %-on
felüli mértékével megnövelni. Ezekben az esetekben devizaárfolyamon a 
Szállító számlavezető bankjának deviza eladási árfolyamát kell érteni. A 3
Szállító ezen joga nem vonatkozik a számlában foglalt azon költségekre, 
melyek Szállítónál sem devizában merülnek fel.
5.4. Az átvett Áru ellenértéke az erről szóló számlában megjelölt időpontban 
esedékes és a számlán feltüntetett módon köteles azt a Vevő megfizetni. 
5.5. A Vevő tudomásul veszi, hogy 
a) a Vevő a szállítás teljesítése és a számla átvétele után a számla 
kiegyenlítését semmilyen egyéb feltételhez nem kötheti;
b) a számlával, illetve a szerződéssel kapcsolatos bárminemű kifogást 
csak a számla fizetési határidejének lejártáig, illetve készpénzes 
számla esetén a kézhezvételtől számított 3 munkanapon belül tehet 
írásban, számlareklamáció esetén a számla egyidejű visszaküldésével;
c) számlával kapcsolatban reklamáció nem tehető, illetve annak 
kiegyenlítése nem tartható vissza, amennyiben:
 a számla formai és tartalmi szempontból megfelel a jogszabályi 
előírásoknak, és érték szempontjából megfelel az előzetes 
megállapodásnak, ide nem értve a szövegezési pontatlanságot, 
ami utólag, egyoldalú - számlamellékletként kezelendő - írásbeli 
nyilatkozattal módosítható; és
 a felmerült kifogás szavatossági kötelezettség keretében 
kijavítható, és arra a Szállító írásban kötelezettséget vállal. 
5.6. Átutalás esetén a felek a fizetést a Szállító bankszámláján való jóváírással 
tekintik teljesítettnek. 
5.7. Amennyiben határidőn belül nem történik meg a számla kiegyenlítése, a Vevő 
minden további felhívás nélkül késedelembe esik. Fizetési késedelem esetén 
a Szállító évi 20% mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult. 
5.8. A Szállító a listaárhoz képest biztosított kedvezményeket a pontos és 
hiánytalan fizetést feltételezve adja. Ennek megfelelően késedelmes fizetés 
esetén a leszámlázott Áru listaárából bármilyen jogcímen adott engedmény 
(kedvezmény) utólag felszámolásra (leszámlázásra) kerül Vevő felé.
5.9. Nagymértékű vagy ismétlődő késedelmes fizetés esetén Szállító 
megtagadhatja a további szállítást, illetve azt előzetes vagy készpénzes 
fizetési módhoz kötheti.
5.10. Részszállítás esetén, amennyiben a Vevő bármely részlet kifizetésével 8 
napot meghaladó késedelembe esik, Szállító jogosult a további teljesítéseket 
a hátralékos számlaösszeg kiegyenlítéséig felfüggeszteni.
5.11. Amíg a Vevő az Áru teljes ellenértékét meg nem fizeti, a Szállító fenntartja a 
tulajdonjogát az Árun. Vevő az Árut - büntetőjogi felelőssége mellett - nem 
idegenítheti el, nem terhelheti meg, illetve nem semmisítheti meg. A Vevő 
köteles ezen tényről tájékoztatni minden lehetséges harmadik felet, 
amennyiben ezen harmadik fél eljárása érintheti a Szállító tulajdonában lévő 
Árut (végrehajtás, lefoglalás stb.).4
6. Felelősség
6.1. A Szállító által javasolt Áru esetén a Szállító csak az Áru azon 
tulajdonságaiért vállal felelősséget, melyekről és amelyekkel kapcsolatos 
elvárásokról a Vevő előre, írásban és kellő részletességgel tájékoztatta. 
6.2. A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, ami az Áru nem 
rendeltetésszerű, vagy nem szakszerű használatából, - ide értve az Áru 
helytelen raktározását, tárolását is -, illetve rongálásából ered.
6.3. A Szállító kizár minden olyan kárért való felelősséget, amikor a szállítás 
meghiúsulásához vagy késedelmes teljesítéséhez vezető ok a Szállító 
érdekkörén kívül merült fel.
6.4. Vevő tudomásul veszi, hogy miután az Áru beszerzésére a nemzetközi 
kereskedelemben kerül sor, és a különböző szállítási fázisokon keresztül az 
Áru a Szállító legnagyobb gondossága ellenére sérelmet szenvedhet, a 
megrendelt mennyiség 1%-át meg nem haladó hiba vagy hiányosság nem 
minősül a Szállító hibás teljesítésének. A Szállító erre tekintettel javasolja a 
Vevőnek, hogy a megrendelni kívánt mennyiséget ennek figyelembevételével 
határozza meg. Amennyiben Vevő a megrendelt mennyiségnek pontosan 
megfelelő hibátlan áru leszállítását igényli, úgy ezen igényét írásban, 
legkésőbb a megrendeléssel egy időben köteles jelezni Szállítónak. A 
késedelmes írásbeli jelzés hatálytalan. A hibásan leszállított, vagy le nem 
szállított Áru megrendelés szerinti ellenértékét a Szállító nem számlázza ki.
6.5. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy „vis maior” esetében a Szállító jogosult 
a szállítást a „vis maior” időtartamára elhalasztani, vagy a szerződés még 
nem teljesített részére vonatkozóan részben, vagy egészben a szerződéstől 
elállni, avagy azonnali hatályú felmondást alkalmazni. Emiatt a Szállítót 
semmiféle hátrányos jogkövetkezmény nem érheti a Vevő részéről. „Vis 
maior”-nak számítanak a háború, természeti katasztrófák, sztrájk, és más 
hasonló olyan körülmények, melyek a Szállító által elháríthatatlanok és a 
szerződés teljesítését megnehezítik, vagy lehetetlenné teszik. „Vis maior”-nak 
kell tekinteni azt is, ha ezek a körülmények valamely, a Szállító általi 
teljesítéshez igénybe vett beszállítónál, illetve Vállalkozónál következnek be.
7. Vegyes rendelkezések
7.1. Ha a Vevő teljesítés illetve megrendelés előtt nem kéri termékminta vagy 
nyomatminta bemutatást, akkor ezzel kifejezetten elfogadja ennek 
kockázatait. Termékminta vagy nyomatminta térítési díj ellenében készül, de 
a Szállító és az Ajánlatkérő megegyezhet arról, hogy ezt a költséget 
megrendelés esetén a Szállító a megrendelés összegéből jóváírja. 
Termékminta és nyomatminta bemutatásának költségen kívül határidő 
vonzata is van.5
7.2. A Felek kötelesek minden, a szerződés teljesülése során tudomásukra jutott 
kereskedelmi, műszaki és egyéb információt bizalmasan kezelni - ez 
különösen vonatkozik az Áru árára és paramétereire - és nincs joguk ahhoz, 
hogy ezen információkat harmadik személy számára hozzáférhetővé tegyék, 
ide értve főként a másik Fél versenytársait. A Felek felelősséggel tartoznak 
azért, hogy az alkalmazottaik és a megbízottaik is teljesítsék ezen titoktartási 
kötelezettséget.
7.3. A Szállító jogosult a Vevőt a hirdetési anyagaiban kapcsolatként feltüntetni, 
kivéve, ha a Vevő ez ellen írásban kifejezetten tiltakozik.
7.4. A jelen ÁSZF-t és annak esetleges módosításait a Szállító a hivatalos 
honlapján (www.1001reklamajandek.hu) teszi közzé. 
7.5. A megrendelésben/visszaigazolásban feltüntetett mennyiséghez képest 
maximum 5%-kal alacsonyabb mennyiség szállítása és számlázása technikai 
okok miatt megengedett!
7.6. A megrendelésben/visszaigazolásban feltüntetett mennyiséghez képest 
maximum 5%-kal alacsonyabb mennyiség szállítása és számlázása technikai 
okok miatt megengedett!
7.7. A szállított cikkek színben, méretben és kidolgozásban kis eltérést 
mutathatnak a katalógusban közöltektől vagy a korábban szállítottaktól.
7.8. Tekintettel arra, hogy az emblémát minden termék esetén különböző 
alapanyagra és alapszínekre nyomjuk, ezért a kért emblémázási színek 
nyomását csak közelítő színhelyességgel tudjuk vállalni.
7.9. A törött, sérült, vagy hibás termékeket jóváírjuk, de a hiány pótlását saját 
költségünkön nem tudjuk vállalni, tekintettel a kis darabszámra jutó magas 
emblémázási indulóköltségre és szállítási költségre.
7.10. Jelen ÁSZF módosításra a Szállító bármikor, egyoldalúan jogosult, a már 
megkötött szerződésekre azonban a megkötésükkor hatályos ÁSZF 
rendelkezései vonatkoznak. 
7.11. A Vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az ÁSZF 
rendelkezéseit megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.
7.12. A felek az üzleti kapcsolatukban felmerült esetleges vitás kérdéseket 
megpróbálják békés úton, tárgyalással rendezni. Ennek eredménytelensége 
esetére - hatáskörtől függően - alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi 
Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. A jelen 
ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog az irányadó.
7.13. A jelen ÁSZF 2016. Augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt 
követően létrejött szerződések tekintetében kell alkalmazni.
Budapest, 2016. Augusztus 1.

 

 

Reklámajándék katalógus